L O A D I N G . . .

ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISCENTRUM KOSTER

 

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten/lidmaatschappen die tussen Tenniscentrum Koster en haar klanten worden gesloten.

1.2 Leden worden geacht deze voorwaarden te hebben doorgelezen en verklaren middels het aangaan van een lidmaatschap de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Deze zijn te vinden op onze website of verkrijgbaar bij de receptie.

1.3 Onbeperkt is een van de termen welke je met regelmaat terug ziet komen bij de eigenschappen van de verschillende lidmaatschappen. Hiermee bedoelen we dat we geen beperkingen stellen op het maximum gebruik van onze banen maar dat we hierbij wel een fair-use-policy hanteren. Dit betekent dat wij een aantal reserveringsregels hebben opgesteld, te vinden in deze algemene voorwaarden, om een eerlijk gebruik van ieders rechten binnen een lidmaatschap te kunnen garanderen. Mocht je hierover vragen hebben kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

1.4 Tenniscentrum Koster is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2. LIDMAATSCHAP

2.1 Onder het lidmaatschap wordt verstaan een (half) jaarlijks lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de openingstijden. 

2.2 Elk lid krijgt als bewijs van lidmaatschap een individueel lidmaatschapsnummer. 

2.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de organisatie frauduleus of onjuist gebruik van een lidmaatschapsnummer vermoed behoudt zij zich het recht voor om leden en/of spelers toegang tot het tenniscentrum te ontzeggen.

2.4 Junioren zijn degene die bij het aangaan van het lidmaatschap nog niet de 17-jarige leeftijd bereiken.

Artikel 3: INSCHRIJVEN

3.1 Een inschrijving is pas definitief na het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

3.2 Inschrijving als lid van Tenniscentrum Koster houdt in dat het betreffende lid c.q. de speler ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Tenniscentrum Koster. Tenniscentrum Koster zal deze gegevens echter op generlei wijze aan derden ter beschikking stellen. 

3.3 Met betrekking tot ons reserveringssysteem Baanreserveren is feitelijk bewaarder van de gegevens i-Reservations b.v. dat in het kader van de AVG moet worden beschouwd als uitvoerder van Tenniscentrum Koster.

3.4 Tenniscentrum Koster behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren. 

Artikel 4: RESERVERINGS REGELS

Reserveren

4.1 Leden mogen conform hun gekozen lidmaatschap banen reserveren, dit houdt voor de diverse lidmaatschappen het volgende in;

* Leden met een PREMIUM-lidmaatschap mogen het gehele jaar, op alle beschikbare uren zowel binnen als buitenbanen reserveren.

* Leden met een COMFORT-lidmaatschap mogen het gehele jaar, tussen 09.00 en 17.00 uur zowel binnen als buitenbanen reserveren

* Leden met een BASIC-lidmaatschap mogen van april tot en met september, op alle beschikbare uren alleen buitenbanen reserveren

* Leden met een WINTER-lidmaatschap mogen van oktober tot en met maart, op alle beschikbare uren alleen binnenbanen reserveren

4.2 Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

4.3 Spelers kunnen PASSANT of LID zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid kan binnen de voorwaarden van zijn lidmaatschap gratis reserveren en krijgt indien van toepassing alleen eventuele toeslagen toegerekend. Een lid kan tegen een gereduceerd tarief een INTRODUCEE meenemen.

4.4 Speelt een LID met een INTRODUCEE dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

4.5 Een COMFORT lid mag tegen betaling van het INTRODUCEE-tarief maximaal 3 maal per jaar na 17.00 uur een baan reserveren. 

4.6 Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler met geldig lidmaatschapsnummer.

4.7 Om ingeschreven te worden, dient men een geldig email adres en telefoonnummer te hebben. Dit email adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

4.8 Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, of door te kiezen voor de optie “medespeler is geen lid”. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als INTRODUCEE.

4.9 Indien na reserveren blijkt dat een van de spelers toch niet beschikbaar is op het gereserveerde tijdstip kan tot 4 uur van tevoren deze speler worden vervangen door een andere speler. 

4.10 Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als PASSANT en is de losse baanhuur van toepassing. Indien deze speler reserveert samen met een speler met een geldig lidmaatschap dan wordt het de betreffende speler beschouwd als INTRODUCEE en is het introducee tarief van toepassing.

4.11 Er kan maximaal vijf dagen van tevoren gereserveerd worden (online of via het digitale afhangbord op het tenniscentrum).

4.12 Het tennispark is geopend van 8:30 uur tot 22:30 uur. De banen kunnen worden bespeeld van 09.00 uur tot 22.00 uur.

4.13 De speelperiode voor een dubbel is 1 uur. Voor een single kan worden gekozen voor een reservering van 1 uur of 30 minuten. 

4.14 Een speler kan maximaal voor 1 uur een baan reserveren, wil men langer spelen dient er minimaal 1 uur tussen de reserveringen te zitten. Een speler mag maximaal drie lopende reserveringen tegelijkertijd in het systeem hebben staan. Wil men een vierde keer die week komen spelen dient eerst een van de eerdere reserveringen gespeeld te worden voor een nieuwe reservering gemaakt kan worden.

4.15 Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per email een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

Aanwezigheid/afhangen

4.16 Alle leden zijn verplicht voor het tennissen de baan te reserveren.

4.17 Alle spelers/speelsters dienen zich 5 minuten voor aanvang van hun speeltijd via het digitale afhangbord aan te melden middels hun lidmaatschapsnummer. Introducees en passanten melden zich bij aankomst bij de receptie. Bij een dubbel dienen op zijn minst twee van de vier spelers tijdig aan te melden. Indien je niet tijdig afhangt, komt de reservering te vervallen en kunnen andere gegadigden van de betreffende baan gebruikmaken. 

4.18 Indien spelers meer dan driemaal niet tijdig afhangen dan worden de dan geldende annuleringskosten in rekening gebracht. Tevens zal dan de mogelijkheid tot vooruit reserveren worden ontnomen.

4.19 Indien spelers zich helemaal niet binnen 15 minuten na aanvangstijd van de reservering hebben aangemeld gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 4.23 t/m 4.28 van deze algemene voorwaarden. 

4.20 Als spelers langer willen spelen dan in eerste instantie is gereserveerd, dient men eerst via het digitale afhangbord de beschikbaarheid van de baan te controleren indien de baan beschikbaar is kan direct opnieuw worden afgehangen.

4.21 Indien de weersgesteldheid of plotseling onderhoud/sproeien, spelen onmogelijk maakt, wordt niet afgeweken van de vastgestelde begintijden die op het digitale afhangbord voorkomen. Wanneer de speeltijd is verstreken, moet men, als de tennisbanen weer bespeelbaar zijn, opnieuw afhangen.

4.22 Voor het afschrijven van binnenbanen gelden dezelfde regels als voor de buitenbanen. 

Annuleren

4.23 Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per email een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten. 

4.24 Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden – ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van de betreffende reservering – geen annuleringskosten in rekening gebracht.

4.25 Reserveringen kunnen tot 12 uur van tevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 12 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld. Voor PASSANTEN bedragen de annuleringskosten de dan geldende volledige baanhuur, LEDEN wordt de helft van de dan totaal geldende baanhuur in rekening gebracht.

4.26 Wordt een geannuleerde SPEELTIJD door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een email met deze mededeling.

4.27 Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering aan deze speler in rekening gebracht. 

4.28 Bij het herhaaldelijk voorkomen van annuleren (vaker dan 4 keer per jaar), zal de mogelijkheid tot vooruit reserveren worden ontnomen. 

Artikel 5: AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN EN BESCHIKBAARHEID BANEN

5.1 De organisatie heeft het recht om banen in het digitale afhangsysteem te blokkeren voor onderhoud, toernooien, competitie en overige activiteiten. 

5.2 De organisatie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, competities, toernooien, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

5.3 Op officiële feestdagen en van 24 december tot en met 1 januari is het tenniscentrum gesloten. 

5.4 Op 23 december sluit het tenniscentrum om 14.30 uur. 

5.5 Tenniscentrum Koster behoudt zich het recht voor om rond de bouwvak een periode van maximaal vier weken te sluiten in verband met vakantie/onderhoud. Leden zullen tijdig worden geïnformeerd over de voorgenomen vakantieperiode.

5.6 De weken dat het tenniscentrum gesloten is, zijn reeds in de samenstelling van de lidmaatschapsprijs verrekend. 

5.7 Er kan geen teruggaven van gelden worden geëist, indien calamiteiten het onmogelijk zouden maken de banen te bespelen.

Artikel 6: INTRODUCEE

6.1 Introducees kunnen uitsluitend samen spelen met een lid van Tenniscentrum Koster. Via de website kan het lid een baan reserveren en hierbij aangeven dat de medespeler(s) een introducee betreft. Voor de introducee wordt een vergoeding van € 7,50 per reservering in rekening gebracht. 

6.2 Het lid is gedurende het verblijf bij Tenniscentrum Koster verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introduce(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en het reglement van Tenniscentrum Koster.

6.3 Het is een lid toegestaan maximaal driemaal een specifiek niet-lid te introduceren. Na 3 keer introduceren wordt de introducee een lidmaatschap aangeboden.

6.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om:

a. zonder opgaaf van redenen een introduce(e) de toegang te weigeren;

b. zelf gasten op de accommodatie uit te nodigen;

c. de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

Artikel 7: DUUR EN BEEINDIGING 

7.1 Een lidmaatschap wordt afgesloten voor een vaste periode van 6 of 12 maanden.

7.2 De COMFORT- en PREMIUM-lidmaatschappen worden aangegaan voor een periode van 12 maanden en na het eerste jaar automatisch stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende verlengingstarieven. 

7.3 Een COMFORT- en PREMIUM-lidmaatschap is na de einddatum opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. 

7.4 Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien het lid 1 maand voor afloop van het contract aan Tenniscentrum Koster mededeelt zijn of haar contract niet te willen verlengen. 

7.5 De BASIC- en WINTER-lidmaatschappen worden aangegaan voor een periode van 6 maanden waarna het lidmaatschap automatisch stopt. 

7.6 Een BASIC- en WINTER-lidmaatschap is na de einddatum opnieuw af te sluiten. 

7.7 Een tussentijdse beëindiging van een lidmaatschap of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Tenzij;

       a. het lid door een verhuizing en de daardoor toegenomen reistijd niet meer in staat is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van zijn lidmaatschap. Van een dergelijke toegenomen reistijd is in ieder geval sprake als de nieuwe woonplaats meer dan 15 km van Tenniscentrum Koster gelegen is. Tenniscentrum Koster is gerechtigd het lid te vragen om bewijs van het nieuwe adres te overleggen. 

       b. het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de faciliteiten van Tenniscentrum Koster.  

       In geval een van bovenstaande redenen tot tussentijds beëindigen van een lidmaatschap zich voordoet zal het eventueel vooraf betaalde lidmaatschapsgeld evenredig naar gebruikte maanden worden verrekend. Deze opzeggingen dienen schriftelijk/per e-mail te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

7.8 Opschorting of bevriezing van het lidmaatschap is eenmaal per lidmaatschapsjaar, voor een periode van maximaal 6 maanden, mogelijk ingeval van zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Bevriezing gaat in per nieuwe kalendermaand. De incasso zal voor dezelfde periode worden bevroren, na hervatting van het lidmaatschap zal de incasso weer worden geactiveerd. Om in aanmerking te komen voor opschorting of bevriezing dient een zwangerschaps- of doktersverklaring overlegd te worden. 

7.9 De organisatie van Tenniscentrum Koster behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen;

a. zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels van Tenniscentrum Koster ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Artikel 8: TUSSENTIJDS WIJZIGEN VAN LIDMAATSCHAP 

8.1 Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een upgrade van zijn abonnementsvorm. Veranderingen dienen middels invulling van een nieuw inschrijfformulier minimaal 1 maand voor einde abonnement bij de receptie te geschieden. Mutaties zullen per volgende ingangsdatum van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot het einde van de nieuwe abonnementsperiode. Een downgrade van de abonnementsvorm is gedurende de lidmaatschapsperiode niet mogelijk.

8.2 Leden dienen wijzigingen in de adresgegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig in via de receptie of per e-mail aan info@tenniscentrumkoster.nl.

Artikel 9: BETALINGSVERPLICHTINGEN

9.1 Iedere inschrijving via internet of per inschrijfformulier, geeft een betalingsverplichting, nadat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen van de organisatie.

9.2 Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het abonnementsgeld kan voldaan worden d.m.v. iDeal, automatische incasso of bij de receptie à contant of per pin. 

9.3 Maandelijkse betaling is alleen mogelijk bij automatische incasso. Automatische incasso wordt per maand bij vooruitbetaling geïnd. 

9.4 Contante betaling of betaling per iDeal of pin is alleen mogelijk indien voor de gehele overeengekomen lidmaatschapsperiode vooruit wordt betaald. Bij vooruitbetaling van de gehele lidmaatschapsgelden geldt een korting van 5%.

9.3 Bij niet tijdige betaling is het lid (zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is) in gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is voldaan kan het lid de toegang tot Tenniscentrum Koster worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.

9.4 Indien Tenniscentrum Koster een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

9.5 De organisatie bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden, leden zullen hierover tenminste 4 weken van tevoren worden geïnformeerd.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Tenniscentrum Koster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voorvloeiende schade, nog voor verlies, beschadigingen of diefstal van (persoonlijke) eigendommen. Je bevindt je op ons tenniscentrum op eigen risico.

10.2 Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten welke het tenniscentrum biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. 

10.3 Leden worden geacht de gebruiksreglementen voor de betreffende faciliteit(en) in acht te nemen. Deze reglementen maken onderdeel uit van de overeenkomst. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap en ontzegging van toegang tot het tenniscentrum. 

Artikel 11: BAANREGLEMENT ALGEMEEN

11.1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de organisatie.

11.2 Het is verboden om zonder toestemming op de tennisbanen van Tenniscentrum Koster tennisles te krijgen van een niet aan Tennisschool Koster verbonden tennistrainer.

11.3 De organisatie is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) onbespeelbaar te verklaren.

11.4 Het betreden van de tennishallen en MultiBALL banen is alleen toegestaan op schone sport en/of tennisschoenen. Schoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn pertinent verboden, evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de buitentennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden. Medewerkers van Tenniscentrum Koster zijn gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.

11.5 Op het gehele tenniscentrum dient fatsoenlijke kleding gedragen te worden. Spelen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

11.6 Het is niet toegestaan in de tennishallen en op de MultiBALL banen etenswaren te nuttigen en/of glaswerk mee te nemen. Dit geldt ook voor het meenemen van stoelen en/of krukjes. Alleen dranken met een afsluitbare dop zijn toegestaan in de tennishallen en MultiBALL banen. Alle andere dranken zijn ten strengste verboden. Schade en/of schoonmakenkosten worden verhaald op de veroorzaker.

11.7 De banen dienen bij het verlaten altijd netjes en schoon achtergelaten te worden.

11.8 Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

11.9 Het is op het gehele park zowel binnen als buiten niet toegestaan te roken. 

Artikel 12: BAANREGLEMENT BUITENBANEN

12.1 Bij sneeuw, regen, vorst en dooi de banen niet betreden of de baan verlaten. 

12.2 Altijd slepen na een speelperiode met het daarvoor aanwezige sleepnet. Na gebruik netjes terughangen op de daarvoor bestemde hanger. Baan vegen van buiten naar binnen in een cirkelvormige beweging

12.3 Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct door het kuiltje dicht te trappen. 

12.4 Het sproeien kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. Een medewerker van Tenniscentrum Koster zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een afschrijfperiode zijn.

12.5 Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de medewerker van Tenniscentrum Koster heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan. Alleen op deze manier kunnen wij een goede kwaliteit van de baan garanderen.

12.6 Tenniscentrum Koster is ten alle tijden verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenbanen. Derhalve dienen aanwijzingen van het personeel betreffende het sproeien van de banen, het onderhoud en de orde van het park ten alle tijden te worden opgevolgd.

Artikel 13: KLACHTEN

13.1 Leden/huurders dienen klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het lid/de huurder de gebreken heeft geconstateerd, bij Tenniscentrum Koster in. Tenzij dit redelijkerwijs niet van het lid/de huurder verwacht kan worden. Klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventueel bewijs te worden ingediend.

13.2 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid /de huurder zijn rechten ter zake verliest.

13.3 Tenniscentrum Koster beantwoordt de ingediende klachten zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Tenniscentrum Koster het lid/de huurder binnen zeven dagen een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de organisatie zal reageren sturen.

Artikel 14: VERVAARDIGING EN GEBRUIK BEELDMATERIAAL

14.1 Leden en bezoekers van ons tenniscentrum geven Tenniscentrum Koster toestemming om tijdens evenementen, toernooien en /of andere op het tenniscentrum georganiseerde activiteiten fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te maken en, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden te gebruiken. 

14.2 Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden en derhalve niet aan derden worden verstrekt. 

14.3 Tenniscentrum Koster kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het filmen of fotograferen door leden of bezoekers op het tenniscentrum voor privédoeleinden zolang het beeldmateriaal overeenkomstig algemeen gangbare en aanvaarde normen in het maatschappelijk verkeer zijn.

14.4 In een apart Privacy Statement dat beschikbaar is op de website wordt heldere en transparante informatiegegeven over het omgaan met de overige persoonsgegevens die de organisatie verwerkt. 

Artikel 14: OVERIGE REGLEMENTEN

14.1 In gevallen waarin de algemene voorwaarden of de huisregels niet voorzien beslist de organisatie van Tenniscentrum Koster.

14.2 Tenniscentrum Koster behoudt zich het recht het lidmaatschap op te zeggen, indien een lid zich niet aan de reglementen houdt. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

14.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden en de informatie op de website tussentijds te wijzigen.